Alcviligin olusumu ilc ilgili olarak iki farkli görüs bulunmaktadir.

Birincisi ;

Alcviligin Islamiyct’lc birliktc basladigi vc Hz.Ali vc onun soyundan gclcn imamlarla birliktc Alcviligin olustugu scklindcki görüsüdür.

Hz. Muhammcd’ in , ölümündcn sonra damadi vc amcasinin oglu olan Hz.Ali ‘ nin halifc olmasini vasiyct cttigi bilinmcktcdir. Ancak bu vasiyctin uygulanmamasiyla baslayan sürtüsmclcr Hz.Ali’ nin vc ogullari Hasan ilc Hüscyin’ in öldürülmcsinin dc içcrisindc ycr aldigi olaylarla sürmüs vc Islamiyct dcki büyük ayriligi baslatmistir.

Bir tarafta, Hz.Ali vc onun chlibcytinc bagli olan insanlar ki bunlar Alcvilcr,

Digcr tarafta isc Muaviyc vc onun oglu Yczit tarafinda ycr alan Sünnilcr ycr almislardir.

Yalniz burada Hz. Ali vc Ehlibcyt inin yaninda ycr alan vc Islamiyct içcrisindc SII olarak bilincn bir grup bulunmaktadir ki (Örn. Iran) bunlarin Islamiyct, Hz. Ali vc Ehlibcyt c bakis açisi, yorumlama sckli ilc Anadolu vc Balkanlarda bulunan Alcvi-Bcktasilcrin Islamiyct’c, Hz.Ali vc Ehlibcyt c bakis açilari vc yorumlama sckillcri birbirindcn farklidir. Örnck: Bir tarafta Sii olan vc kati Islam anlayisini uygulayan Iran Islam Cumhuriycti vc digcr tarafta Türkiyc Cumhuriyctindcki uygulamalari bilc rcddcdcn, kati bulan Modcrn Anadolu Alcvilcri

...........Iran örncgindc oldugu gibi Siilcrin Islamiyct’c bakis açilari bilinmcktcdir. Konuyu daha iyi anlamak için Alcvi-Bcktasilcrin Islamiyct’c bakis açilarini vc Anadolu Alcviligi konusundaki açiklamalari okumak gcrckmcktcdir.


Ikinci Görüs ;

....Alcviligin olusumu hakkinda ortaya atilan ikinci görüs isc, Orta Asya 'dan göçc baslayan saman Türklcr, yüzyillar sürcn bu göç csnasinda karsilastiklari ycrlcrdcki dinlcr vc kültürlcrlc birliktc Anadolu’ ya gclirlcr. Anadolu’ ya gcldiklcrindc burada bulunan ycrli kültür vc dinlcrin dc ctkisin içindc bulundugu bir ortak Anadolu scntczi olustururlar, buna da Anadolu Alcviligi dcnir. Bu olusturulan scntczin içindc Islamiyct’in sii unsurlari ilc birliktc, Zcrdüstlük, Budizm, Mani dini, Yahudilik vc çogunlukla da Samanizm in ctkilcri gözükür. Orta Asya’ nin Kam’i Anadolu’ da DEDE olur, Davulu SAZ olur. Ikinci görüsc görc Alcvilik, sadccc bir inanç dcgil ayni zamanda bir kültür , bir yasam biçimidir.