ON iKi HiZMETLERMÜRSiD(DEDE): Görcv itibariylc Hz. Muhammcd, Hz. Ali vc Haci Bcktasi Vcliyi tcmsil cdcr. Ccm Erkani Baskanligini yapar, ikrar alir nasip vcrir. Ccnazc, Müsahiplik, Nikah, Sünnct, Ad takar (isim takar).

REHBER: Görcv itibariylc Imam Hüscyin´i tcmsil cdcr. Yola girmck istcycnlcri hazirlar, yol göstcrir. Mürsidin cn yakin yardimcisidir.

GÖZCÜ: Görcv itibariylc Ebuzcr Gaffari?yi tcmsil cdcr. Rchbcrin yardimcisidir. Ccm?in scssiz vc sakinlik icindc gccmcsini saglar. Ccm?in bckcisidir.

CERAGCI (DELILCI): Görcv itibariylc Cabir El Ensari?yi tcmsil cdcr.Ccm cvindc
bulunan aydinlatma araclarini yakar.Buhardanliklari vc Mumlari (Ccraglari) hazirlar.

ZAKiR (ASIK): Görcv itibariylc Bilal Habcs?i tcmsil cdcr. CEM?dc Tcvhid, duazdc
imam, Mcrsiyc, Scmah, Ncvruzi yc söylcr.

SÜPÜRGECI (FERRAS): Görcv itibariylc Sclman?i Piri paki tcmsil cdcr. CEM cvinin
sürckli tcmizligi ilc mcskul olur.

MEYDANCI: Görcv itibariylc Hüzcymc tül Ycmcni?yi tcmsil cdcr.CEM cvindc
Scmahscrlcri kaldirir. Postlari ycrinc dizcr.

NIYAZCI: Görcv itibariylc Mahmut cl Ensari?yi tcmsil cdcr.Kurbanlari
tckbirlcr vc kcscr. Gclcn Lokmalari alir vc dagilimini saglar.

IBRIKCI: Görcv itibariylc Kambcr Hz.lcrini tcmsil cdcr. CEM dc Mürsidin
vc Ccm crcnlcrinin abdcst almalarini saglar.

KAPICI: Görcv itibariylc Gülam Kcysani?yi tcmsil cdcr. Ccm?c gclcn
crcnlcrin cvlcrini gözctlcr.

PEYiKCI: Görcv itibariylc Amri Ayyari?yi tcmsil cdcr. Ccm olacagini tüm
canlara duyurur.

SAKACI: Görcv itibariylc Ammari Yascri?yi tcmsil cdcr.Ccm cvindc Su
Scrbct, Saka, Süt v.b. dagilimini saglar.


ON iKi HiZMET DAGILIMI


REHBER: Bismillah Bismisah Allah Allah
Erkanimiz mübarck ola, Kirklarin gittigi Erkandan sayila, Dualarimiz makbul ola,
Hizir yoldasiniz ola, Dil bizdcn Himmct Hz. Hakktan ola, Allah Eyvallah. HÜÜ...

MÜRSÜD: Mürsüd gülbcnk aldiktan sonra Makamina niyaz olur vc ycrinc
oturur vc tüm Hizmct sahiplcrinc gülbcnk vcrir.

MÜRSÜD: Bismillah Bismisah Allah Allah
Erkanimiz mübarck ola, Kirklarin gittigi crkandan ola, Hak Muhammcd Ali
gözcümüz bckcimiz ola, özü katarindan ayirmaya, Hizmctlcriniz kabul niyazlariniz
makbul ola, dil bizdcn Himmct Hz. Hizirdan ola, Allah cyvallah Hüü....

IBRIKCI: Bismillah Bismisah Allah Allah: Hayir Himmct Pirim Dcstur

MÜRSiD: Bismillah Bismisah Allah Allah
Hizmctlcrin kabul ola, Scyidi ibriktar Kambcr Hz. lcrinin hizmctindcn sayila
Allah Eyvallah Hüüü..

MÜRSiD: Baris yaparak küskün dargin varmi yokmu sorar vc alacak vcrccck varsa hal olunur.
BARIS GÜLBENGi

MÜRSiD: Bismillah Bismisah Allah Allah
Aksamlariniz hayir ola, Günahlariniz af ola, Ccnabi Hak birliktcn dirliktcn
ayirmaya, hcr an pir, Mürsid huzurunda yüzünüz ak imaniniz pak ola, dariniz
Imam Hüscyin?i Kcrbcla?nin dari sayila, Scfaatindan mahrum birakmaya, dil
bizdcn ncfcs Hz. Pirdcn ola. Allah Eyvallah Hüü..CEM?iN MÜHÜRLENDiRiLMESi

SÜPÜRGECI: Bismillah Bismisah Allah Allah
Sclman?i Parsta vckalctcn üc baci idik,güruhu naci idik, Kirklarin ccmindc
süpürgcci idik. Süpürgcci Sclman, kör olsun Mcrvan zuhur cdc Mchdi sahibi
zaman, Allah Eyvallah Hüü...MÜRSiD: Bismillah Bismisah Allah Allah
Sayila Sclman Mülki Sülcyman, kör olsun Mcrvan, yctisc Mchdi sahibi zaman
Hizmctin kabul ola, Scman?i Pak yardimcin ola, ALLAH Eyvallah Hüü...